top of page

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Drs. Roos Wolthuizen d.d. 1 december 2023 zijn van toepassing op alle genoemde uitingen, producten, diensten en materialen uitgevoerd door en/of in bezit van Drs. Roos Wolthuizen. Indien er binnen Drs. Roos Wolthuizen een specifieke overeenkomst van kracht is (zoals een behandelovereenkomst met een klant), dan worden de Algemene Voorwaarden geacht onderdeel van deze overeenkomst te zijn.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Producten: de door Drs. Roos Wolthuizen gebruikte en geleverde producten.
Diensten: informatie, presentaties, cursussen, verkoop en promotie van producten, behandelingen en behandelmethoden.
Materialen: reclame- en promotiematerialen, video-opnamen, fotomateriaal etcetera
Zorgverlener: de persoon die werkzaam is bij Drs. Roos Wolthuizen en die in de uitoefening van een geneeskundig beroep een behandelovereenkomst sluit met een wederpartij.

Wederpartij: bezoekers kliniek, klanten, medewerkers, leveranciers, exposanten, cursisten, contacten op social media.
Uitingen: elke communicatie vanuit Drs. Roos Wolthuizen ongeacht de vorm en het gebruikte medium (zoals website of social media), schriftelijke en mondelinge informatie, foto’s, drukwerk, en andere gelijksoortige vermeldingen.

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEDEN PRODUCTEN, DIENSTEN EN UITINGEN

2.1 Volledige tevredenheid voor de geleverde producten, diensten en uitingen kan niet gegarandeerd worden, ondanks dat Drs. Roos Wolthuizen tracht om de geleverde producten, diensten en uitingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid juist en volledig aan te bieden.

2.2 Drs. Roos Wolthuizen  aanvaardt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade verband houdend met of als gevolg van de door Drs. Roos Wolthuizen geleverde producten en diensten of verstrekte informatie, tenzij anders door de wet bepaald.
2.3 De aansprakelijkheid van Drs. Roos Wolthuizen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

2.4 Verwijzingen door Drs. Roos Wolthuizen naar andere, externe bronnen, zoals websites, apps of bedrijven zijn enkel ter informatie van betreffende lezer of bezoeker. Drs. Roos Wolthuizen kan derhalve niet instaan voor de aangeboden inhoud en het functioneren van externe websites,  apps of bedrijven, evenals voor de kwaliteit en veiligheid van diensten en/of producten die door de website, de app of het bedrijf worden aangeboden.

2.5 Elke vorm van aansprakelijkheid aangaande websites, apps of bedrijven die geen eigendom zijn van Drs. Roos Wolthuizen, wordt afgewezen.

2.6  Drs. Roos Wolthuizen is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van cliënten. 

ARTIKEL 3 – LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

3.1 Bij Drs. Roos Wolthuizen wordt getracht om de benoemde uitingen, producten, diensten en materialen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren en te leveren zonder onnodige vertraging.

3.2 Mochten er fouten, gebreken of onvolledigheden bestaan in de door Drs. Roos Wolthuizen geleverde producten en/of diensten, dan zullen deze zo spoedig en volledig mogelijk verholpen worden voor zover dit redelijkerwijze mogelijk is.

3.3 Voor de geleverde producten en diensten geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.

ARTIKEL 4 – GEHANTEERDE PRIJZEN EN BETALINGEN

4.1 Op de website staan de prijzen voor diensten en producten vermeld. Indien de prijs voor een dienst of product niet vermeld staat op de website, kan de wederpartij deze prijs bij de zorgverlener van Drs. Roos Wolthuizen opvragen en een schriftelijke offerte ontvangen.

4.2 De wederpartij is verplicht om gepubliceerde bedragen op de website of in de offerte aan Drs. Roos Wolthuizen te betalen zodra de wederpartij overgaat tot aankoop van de dienst of het product.

4.3 Indien van toepassing dienen eventuele kortingen op diensten of producten schriftelijk of digitaal door Drs. Roos Wolthuizen voorafgaand aan de aankoop van de dienst of het product te worden vastgesteld. Indien dit niet is gebeurd, dan wordt er vanuit gegaan dat de wederpartij op de hoogte is van en akkoord gaat met de gepubliceerde prijzen en de wederpartij verplicht is om het volledige bedrag binnen de gestelde termijn te betalen.

4.4 Betalingen van diensten vinden uitsluitend plaats op de dag van de behandeling of levering. Alleen met toestemming van de betreffende zorgverlener kan er in uitzonderlijke gevallen betaald worden op factuur na de behandeling of levering. In dit geval, dient de wederpartij uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur het gestelde bedrag over te maken naar het vermeld rekeningnummer van Drs. Roos Wolthuizen onder vermelding van het factuurnummer.

4.5 Drs. Roos Wolthuizen heeft het recht om voor bepaalde diensten een gedeeltelijke of volledige betaling vóór levering van de dienst te vragen. Indien een dergelijke vooruitbetaling door de wederpartij niet plaatsvindt, heeft Drs. Roos Wolthuizen het recht om de betreffende dienst niet te verlenen.

4.6 Opdrachtnemer kan een (gedeeltelijke) vooruitbetaling (aanbetaling) van de voor de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst Prijs van Opdrachtgever verlangen. Indien deze aanbetaling niet of niet tijdig plaatsvindt, wordt de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst opgeschort totdat de verlangde (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden.

4.7 Mocht Opdrachtgever, c.q. Patiënt, de behandelafspraak willen annuleren, dan kan dit uitsluitend per e-mail naar info@drs-rooswolthuizen.nl

4.8 Annuleert Opdrachtgever, c.q. Patiënt, de afspraak voor een consult of niet-operatieve ingreep minder dan 24 uur voor de geplande afspraak, dan brengt Opdrachtnemer kosten in rekening bij Opdrachtgever, c.q. Patiënt. Indien de afspraak bij de arts niet minimaal 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, dient de wederpartij een bedrag van €50,- te betalen voor een videoconsult en €100,- voor een regulier of fysiek consult. Dit geldt ook voor no show op de afgesproken behandeldatum en locatie. Een reeds gedane aanbetaling kan met dit bedrag verrekend worden. 

4.9 Annuleert Opdrachtgever, c.q. Patiënt, de afspraak voor een operatieve ingreep minder dan 7 dagen voor de geplande afspraak, dan brengt Opdrachtnemer 50% van de kosten van de behandeling in rekening bij Opdrachtgever, c.q. Patiënt. Dit geldt ook voor no show op de afgesproken behandeldatum en locatie. Een reeds gedane aanbetaling kan met dit bedrag verrekend worden. 

4.10 Annuleren, uitstellen of verzetten van een behandeling bij ziekte of letsel; dient de patiënt/cliënt een getekende schriftelijke medische verklaring van zijn/haar huisarts of behandelend specialist te overleggen waarin staat dat de geplande behandeling niet op de geplande behandeldatum kan plaatsvinden.

ARTIKEL 5 – BEENDIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien de wederpartij de verplichtingen tegenover Drs. Roos Wolthuizen niet of niet tijdig of
volledig nakomt, de wederpartij verkeert in staat van surseance van betaling of faillissement, dit heeft aangevraagd, of indien er beslag op zijn bezittingen is gelegd, dan heeft Drs. Roos Wolthuizen het recht de betreffende overeenkomst, niet zijnde een geneeskundige behandelovereenkomst zoals bedoeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, te beëindigen zonder ingebrekestelling met behoud van aanspraak op eventuele schadevergoeding.

ARTIKEL 6 – GEBRUIK EN OPSLAG PERSOONLIJKE GEGEVENS

6.1 De wederpartij gaat met schriftelijke toestemming akkoord met eventuele opslag van verstrekte persoonlijke gegevens in een beveiligd, elektronisch bestand, zoals het patiëntendossier of het mailingsbestand van Drs. Roos Wolthuizen.

6.2 De opgeslagen gegevens (met uitzondering van medische gegevens, tenzij schriftelijke toestemming is afgegeven) kunnen worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals administratieve doeleinden, statistieken etc. Bij het verstrekken van persoonlijke gegevens geeft
de wederpartij uitdrukkelijk toestemming voor dergelijk gebruik.

6.3 Het gebruik van persoonlijke gegevens voor promotiedoeleinden vereist een afzonderlijke, schriftelijke toestemming van de wederpartij. Voor deze digitale gegevens is Drs. Roos Wolthuizen verantwoordelijk.

6.4 Zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens die van kracht is, heeft de rechthebbende (de wederpartij) het recht om de betreffende persoonsgegevens en bestanden op te vragen. Hiervoor dient de wederpartij schriftelijk en met ondertekening en kopie van legitimatie een aanvraag in te dienen bij een van de teamleden van Drs. Roos Wolthuizen.

6.5 Een aanvraag voor verstrekking van persoonlijke gegevens dient ingediend te worden per email aan info@drs-rooswolthuizen.nl

ARTIKEL 7 – LEGITIMATIE TEN BEHOEVE VAN EEN OVEREENKOMST

De wederpartij is te allen tijde verplicht om zich te legitimeren naar de zorgverlener(s) van Drs. Roos Wolthuizen. Dit houdt in dat naam, geboortedatum en BSN-nummer altijd worden gevraagd en opgeslagen, anders vindt er geen overeenkomst plaats.

ARTIKEL 8 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1 Niets van de producten, materialen, diensten of uitingen van Drs. Roos Wolthuizen mag zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming vooraf van Drs. Roos Wolthuizen worden gekopieerd of vermenigvuldigd, hetzij analoog hetzij digitaal. Een dergelijke schriftelijke
toestemming kan alleen worden verleend door teamleden van Drs. Roos Wolthuizen en dient te worden aangevraagd via info@drs-rooswolthuizen.nl

8.2 Het is niet toegestaan om inhoud van de website of andere uitingen te wijzigen. Op de door Drs. Roos Wolthuizen geleverde informatie in alle uitingen is auteursrecht van toepassing, ongeacht van Drs. Roos Wolthuizen of van toeleveranciers van Drs. Roos Wolthuizen. Het is derhalve niet toegestaan dergelijk materiaal te vermenigvuldigen of te kopiëren.

8.3 Indien de wederpartij welke vorm van informatie dan ook verstrekt via eigen uitingen, dan wordt er algemeen aangenomen dat er geen auteursrecht op de informatie rust, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven is. Het staat Drs. Roos Wolthuizen vrij om dergelijke informatie te gebruiken, indien het auteursrecht niet uitdrukkelijk schriftelijk staat aangegeven.

ARTIKEL 9 – RECHTEN BIJ OVERMACHT

9.1 Overmacht wordt gedefinieerd als iedere omstandigheid buiten de macht van Drs. Roos Wolthuizen, zoals - maar niet uitsluitend - overstroming, brand, uitzonderlijke weersomstandigheden, staking of overheidsmaatregelen, niet-levering door toeleveranciers van Drs. Roos Wolthuizen enz.

9.2 Indien het niet mogelijk is om bepaalde diensten, producten of materialen te leveren in verband met overmacht, dan is Drs. Roos Wolthuizen genoodzaakt om de levering op te schorten en indien mogelijk alsnog te leveren, zodra de situatie van overmacht beëindigd is. In het geval dit niet meer mogelijk is, dan zal de betreffende overeenkomst vervallen.

9.3 De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan niet-levering op grond van overmacht. Drs. Roos Wolthuizen is niet aansprakelijk voor schade bij de wederpartij ten gevolge van niet-levering op grond van overmacht.

ARTIKEL 10 – KLACHTENREGELING

10.1 Indien de wederpartij niet tevreden is of een andere verwachting had over de geleverde dienst of product, dan wordt de wederpartij geacht dit bij Drs. Roos Wolthuizen te melden.

10.2 Op grond van artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek is de cliënt verplicht om binnen bekwame tijd nadat hij een gebrek in de cosmetische zorg heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, Drs. Roos Wolthuizen hierover te informeren. De termijn waarbinnen de cliënt Drs. Roos Wolthuizen moet informeren wordt mede bepaald aan de hand van het nadeel dat Drs. Roos Wolthuizen lijdt door het verstrijken van de tijd. In geval van een gegronde klacht heeft Drs. Roos Wolthuizen het recht om, naar eigen keuze, het gebrek in de cosmetische zorg te herstellen of het door de cliënt verschuldigde bedrag voor de cosmetische zorg (deels) te crediteren. Een klacht geeft de cliënt niet het recht om de eer en goede naam van Drs. Roos Wolthuizen publiekelijk aan te (laten) tasten. Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde, verbeurt de cliënt aan Drs. Roos Wolthuizen een direct opeisbare boete van € 100 per uitlating, en € 100 per dag dat de overtreding voortduurt.

10.3 Drs. Roos Wolthuizen zal met elke mogelijkheid, voor zover dit redelijkerwijze haalbaar is, naar een gepaste oplossing zoeken. Mocht het niet mogelijk zijn om ondanks de aangeboden oplossing de wederpartij in onderling overleg alsnog tevreden te stellen, dan kan de wederpartij een klachtenprocedure in gang stellen.

10.4 Voor het indienen van een klacht wordt de wederpartij verzocht om dit per e-mail bekend te maken naar info@drs-rooswolthuizen.nl

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID PERSOONLIJKE EIGENDOMMEN

Drs. Roos Wolthuizen is niet aansprakelijk voor schade aan, of vermissing van, de eigendommen van de wederpartij. De wederpartij dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan, of vermissing van, zijn eigendommen te voorkomen.

ARTIKEL 12 – WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

12.1 Het staat Drs. Roos Wolthuizen te allen tijde vrij om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Na een doorgevoerde wijziging vervallen eerdere versies van de Algemene Voorwaarden zoals deze voorheen van kracht waren.

12.2 Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden volgens wettelijke bepalingen niet uitvoerbaar is, dan blijven overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht en zal de betreffende bepaling zo spoedig en volledig mogelijk gewijzigd worden, zodanig dat deze conform de wet rechtsgeldig is.

12.3 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen aangaande de bepalingen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

bottom of page